Shrnutí výhod rozhodčího řízení:

Kvalita 

 • spory jsou rozhodovány odborníky z oblasti právní teorie i právní praxe a ekonomických věd, mající k dispozici sbor právních, ekonomických a finančních poradců, 
 • možnost konkrétní právní problémy pohotově konzultovat s předními odborníky působícími v justici, bankovnictví i finanční a podnikatelské sféře, na vysokých školách a ve vědeckých ústavech,
 • rozhodci za správnost rozhodnutí ručí celým svým majetkem.

Rychlost 

 • spory jsou rozhodovány v nejkratším možném čase: 
 • řízení je zahájeno nejpozději do 30 dnů od podání žaloby, 
 • rozhodčí nález je vydán podle složitosti sporu do několika týdnů

Hospodárnost 

 • rozhodčí řízení je podstatně levnější než řízení soudní
 • důsledek nižších poplatků, než jsou poplatky soudní.

Neveřejnost 

 • rozhodčí řízení je neveřejné, 
 • jednání může probíhat na stranami dohodnutém místě, 
 • odpadá zbytečná medializace projednávaných obchodních sporů.

Důvěryhodnost

 • spory jsou rozhodován rozhodci, na nichž se strany předem dohodly,
 • mají důvěru všech zainteresovaných stran.

Neformálnost 

 • rozhodčí řízení je mnohem více neformální než řízení před soudy,
 • přísné dodržování procesních předpisů je však zaručeno.

Jednoinstančnost

 • rozhodnutí rozhodců ve formě rozhodčího nálezu je konečné a po jeho doručení stranám pravomocné, poté je vykonatelné, 
 • proti rozhodčímu nálezu není možné podat řádný opravný prostředek,
 • soud může zrušit rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně To však nedává prostor pro nedodržování zákonnosti

Vykonatelnost 

 • rozhodčí nález má právní sílu rozsudku soudu, a z toho důvodu je po nabytí právní moci vykonatelný,
 • oprávněná strana má tedy možnost okamžitě požádat o provedení exekuce.

Možnost uzavření smíru 

 • rozhodčí řízení nemusí vždy jen končit pravomocným rozhodčím nálezem,
 • vzhledem k neformálnosti mnohem větší prostor pro uzavření smíru,
 • možnost kompromisního vyřešení sporu a uzavření dodatků k původní obchodní smlouvě, 
 • reflexe reálných možností dlužníka a skutečných zájmů věřitele.

Spravedlnost

(zásada ex aequo et bono) bez ohledu na někdy sporná ustanovení platného hmotného práva 

 • dohodnou-li se na tom smluvní strany předem, může se rozhodce při svém rozhodování i nad rámec platného práva držet zásady spravedlnosti,
 • umožňuje rozhodcům více využívat zkušeností z ekonomické a právní praxe a dobrat se spravedlivého rozhodnutí.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací