Vzory smluv

Rozhodčí doložka (vzor - pro nově uzavírané smlouvy)

VZOR A

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, nebo které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., a to rozhodcem JUDr. Zdeňkem Boučkem, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, s tím, že pokud tento rozhodce z jakéhokoliv důvodu odmítne nebo nebude schopen spor rozhodovat, jmenuje za sebe jiného nezávislého rozhodce, který následně spor rozhodne. Jestliže náhradní rozhodce odmítne či nebude schopen spor rozhodovat, pak každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodci pak zvolí předsedajícího rozhodce.

Návrh na vydání rozhodčího nálezu podává žalobce na adresu sídla České komory rozhodců, Jubilejní 32, 620 00 Brno. Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami, dle zásad spravedlnosti. Rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění. 

Rozhodčí odměna činí 4 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000 Kč. V případě, že některá ze stran sporu má sídlo mimo území České republiky, zvyšuje se odměna o 100 %.

Podpisy smluvních stran:
 
………………………………...
s uvedením e-mailové adresy


VZOR B

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Spory budou rozhodnuty jediným rozhodcem, a to Ing. Dušanem Benžou, CSc., bytem Žižkova 6, 602 00 Brno. Pokud by tento rozhodce nemohl spor rozhodovat, případně by odmítl spor projednat, funkce rozhodce by se vzdal, nebo pokud nepřijme funkci rozhodce do 15 dnů ode dne doručení žaloby, je spor oprávněn rozhodnout rozhodce Ing. Zdeněk Burian, CSc., bytem Jubilejní 32, 620 00 Brno. Pokud za stejných podmínek nebude rozhodce Ing. Zdeněk Burian, CSc. rozhodovat spor, je oprávněn spor rozhodnout rozhodce JUDr. Zdeněk Bouček, bytem Veveří 102, 616 00 Brno. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoli strana na adresu Česká komora rozhodců, Brno, Jubilejní 32. 

Rozhodčí řízení bude provedeno podle právního řádu České republiky a bude se konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání. Rozhodčí nález nemusí obsahovat písemné odůvodnění. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesením. Rozhodčí nález nabývá právní moci dnem doručení a je vykonatelný. 
Rozhodčí odměna činí 4 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000 Kč. V případě, že některá ze stran sporu má sídlo mimo území České republiky, zvyšuje se odměna o 100 %.

Podpisy smluvních stran:
………………………………...
s uvedením e-mailové adresy

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací